Informationer

Danske Banks hvidvask-skandale har betydet et foreløbigt fald i værdien af Danske Bank-aktien på op til 50 procent siden juli 2017. Det er penge, som du som aktionær har mistet, fordi banken og ledelsen systematisk overtrådte reglerne om hvidvask, og fordi oplysningerne om bankens sande tilstand i denne henseende ikke blev kommunikeret behørigt til markedet.

En international koalition mellem større udenlandske investorer er gennem deres amerikanske, tyske og hollandske advokatfirmaer allerede i færd med at sagsøge Danske Bank, og det skal du selvfølgelig også have mulighed for som dansk investor, så det ikke udelukkende er de større udenlandske investorer, der bliver kompenseret.

Du kan gratis tilmelde dig nærværende gruppesøgsmål uden risiko. Det kan lade sig gøre på grund af de særlige regler om fri proces ved gruppesøgsmål, og det forestår vi ansøgningen om på vegne af den forening, som du bliver medlem af ved at tilmelde dig gruppesøgsmålet. Det er som angivet gratis og uden risiko, idet sagen udelukkende gennemføres, hvis der opnås fri proces, hvilket forventes på det foreliggende grundlag.

Gruppesøgsmålet mod Danske Bank er et samarbejde mellem Bjerregaard Advokatfirma og Hindkjær Advokatfirma. Gruppesøgsmålet vil således blive gennemført af Morten Bjerregaard og Christian Ditlev Hindkjær, der begge har møderet for Højesteret og tilsammen har omfattende erfaring fra nogen af danmarkshistoriens største retssager mv., herunder f.eks. sagerne vedrørende OW-Bunker, Nedrivnings-kartellet, Christiania-sagen, ledelsesansvarssagerne i forbindelse med krakkede banker efter finanskrisen, Undersøgelseskommissionen om SKAT, retsopgøret efter B&W m.fl.

Læs foreningens vedtægter her

I vores informationsdokument finder du de juridiske detaljer om gruppesøgsmålet, og ved din tilmelding i foreningen erklærer du at have læst informationsdokumentet.

Sidste frist for tilmelding til gruppesøgsmålet er endnu ikke fastsat.

Tilmelding

Klik på nedenstående for at tilmelde dig søgsmålet:

Bjerrregaard Advokatfirmas Retssags-portal

Se de mest stillede spørgsmål og svar om søgsmålet mod Danske Bank

En af årsagerne til, at sagen anlægges og foreløbigt ønskes gennemført som et rent anerkendelsessøgsmål er, at de kurstab i relation til Danske Bank aktien, som relaterer sig til overtrædelserne af hvidvaskreglerne i Danske Bank A/S’ estiske filial i perioden 2007 - 2016 ikke forventes at have manifesteret sig endeligt på nuværende tidspunkt, herunder fordi Danske Bank A/S (herefter “Danske Bank”) fortsat kan mødes med straffesager, bøder og store civile søgsmål på baggrund af de grove lovovertrædelser.

Der vil således alene blive nedlagt betalingspåstande, hvis der efter en samlet vurdering findes belæg herfor efter sagens behørige oplysning.

Kursen på Danske Bank aktien er faldet med cirka 50 % i perioden fra juli 2017 og frem til nu.

Senest er aktien faldet med over 5 % efter den 7. februar 2019, i forbindelse med offentliggørelsen af, at Danske Bank nu er blevet sigtet i Frankrig i forbindelse med de stedfundne overtrædelser af hvidvaskreglerne i bankens estiske filial.

Det er Foreningens opfattelse, at de beskrevne kursfald alene relaterer sig til tilsidesættelsen af hvidvaskreglerne i den estiske filial.

Det er gratis.

Der er samtidig med indlevering af nærværende stævning indgivet ansøgning om fri proces til Civilstyrelsen, og dette er baggrunden for, at der ikke er indbetalt retsafgift samtidig med stævningens indlevering.

Medlemmerne af Foreningen er fysiske eller juridiske personer, som ejer eller har ejet aktier i Danske Bank og som har lidt et økonomisk tab på baggrund af aktiernes kursfald efter offentliggørelsen af Danske Banks grove overtrædelser af hvidvaskreguleringen i bankens estiske filial.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, herunder at optræde som grupperepræsentant i nærværende gruppesøgsmål.

Foreningens medlemmer er almindelige private investorer, der ikke forud for fondsbørsmeddelelser og medieomtale har haft adgang til andre oplysninger end de, der løbende er tilgået markedet gennem sådanne børsmeddelelser og medieomtale.

Såfremt der mod forventning ikke meddeles fri proces, så trækkes sagen tilbage.

I 2007 købte Danske Bank den finske Bank Sampo Bank og i denne sammenhæng også den finske banks datterselskab i Estland, AS Sampo Pank (herefter “Sampo Pank”). Sidstnævnte blev i 2008 omdannet til en filial af Danske Bank.

Det er anerkendt af Danske Bank, at hvidvaskprocedurerne i forhold til den såkaldte non-resident portefølje (kunder der ikke var bosiddende i Estland) i den estiske filial, i den samlede periode fra erhvervelsen i 2007 til begyndelsen af 2016 var åbenbart utilstrækkelige og mangelfulde og overtrådte internationale standarder såvel som estisk lovgivning, på trods af, at Danske Bank var vidende om og opmærksom på, at non-resident kunderne var højrisiko-kunder.

Det er tilsvarende anerkendt af Danske Bank, at alle kontrolfunktioner og forsvarslinjer i Danske Bank havde svigtet - ikke blot i filialen men også i den danske del af Danske Bank. De anerkendte svigt indebærer blandt andet:

1) at der havde været utilstrækkelig viden om kunder, deres endelige ejere og styrende interesser, og midlernes oprindelse,

2) at screening af kunder og betalinger hovedsagelig havde været foretaget manuelt og havde været mangelfuld, og

3) at der ikke var reageret forskriftsmæssigt i forhold til mistænkelige kunder og transaktioner.

Da offentligheden af flere omgange efter 1. marts 2017 fik kendskab til omfanget og karakteren af de stedfundne overtrædelser af hvidvaskreglerne i den estiske filial, faldt kursen på Danske Bank aktien af flere omgange, senest i forbindelse med offentliggørelsen af, at Danske Bank den 7. februar 2019 er blevet sigtet i Frankrig i forbindelse med de pågældende overtrædelser af hvidvaskreglerne.

Som ovenfor angivet er det Foreningens opfattelse, at yderligere kursfald vil kunne aktualiseres i fremtiden i forbindelse med nærmere afdækning af de stedfundne overtrædelser af hvidvaskreglerne eller i forbindelse med strafferetlige, offentligretlige og/eller civilretlige tiltag mod Danske Bank på baggrund af overtrædelserne.

Foreningen gør under nærværende sag gældende, at de sagsøgte er erstatningsansvarlige over for de aktionærer, som har lidt tab i forbindelse med de kursfald, der beror på overtrædelse af hvidvaskreglerne, da disse regelovertrædelser pr. definition udgør den erstatningsbettingende culpa.

Det gøres under sagen gældende, at Danske Bank er erstatningsansvarlig for de pågældende kurstab uanset, hvilke ansatte eller ledelsesmedlemmer der bærer ansvaret for overtrædelserne.

Banken hæfter således under alle omstændigheder for de begåede fejl og regelovertrædelser.

Det gøres gældende, at bankens ledelse er erstatningsansvarlig, fordi de pågældende overtrædelser fandt sted med ledelsens viden eller burde viden, og/eller at ledelsen under alle omstændigheder er erstatningsansvarlig for den manglende kontrol med hvidvaskområdet og den manglende etablering og tilrettelæggelse af behørige processer og underretningsprocedurer på baggrund af den viden ledelsen trods alt besad om forholdene og begivenhederne i den estiske filial.

Det skal man være varsom med, og derfor kører sagen også i første omgang som et anerkendelsessøgsmål på ansvaret, som bagefter er løftestang til at få erstatning.

Ved ikke at deltage, så risikerer man at kravet forældes, da den almindelige forældelsesfrist er 3 år.

Dertil kommer, at en række udenlandske pensionskasser har varslet at sagsøge Danske Bank A/S under alle omstændigheder. Derfor risikerer du, at din del af egenkapitalen bliver brugt til at lave forlig med udenlandske kapitalforvaltere uden at du selv får mulighed for at få del i et forligsbeløb, fordi dit krav i mellemtiden er blevet forældet.

Det er vigtigt at søgsmålet er lødigt, og ikke blæser en utryghed op hos de mulige sagsøgte, som vi endnu ikke ved om bør inddrages.

Derfor udtager foreningen i første omgang alene stævning mod selve Danske Bank A/S samt Thomas Borgen.

De resterende relevante tidligere/nuværende medlemmer af Danske Banks direktion og bestyrelse vil derfor i første omgang alene blive procestilvarslet indtil en række af opfordringerne er besvaret af de sagsøgte.

Det forbeholdes naturligvis senere at inddrage de procestilvarslede personer som egentlige parter under sagen.

Det forekommer helt oplagt at tage Thomas Borgen med. Dels har han været øverste direktør de seneste fem år, men derudover blev han ansat i Danske Bank i 1997 og blev i september 2009 medlem af Danske Banks direktion, netop med ansvar for de baltiske bankaktiviteter.

Det betyder, at rettens afgørelse vil være bindende for dig, og det betyder, at du kun kan udtræde som medlem af gruppen og dermed af gruppesøgsmålet, hvis du får rettens tilladelse.

Hvis du er tilmeldt gruppesøgsmålet, vil du løbende på den e-mailadresse, du er tilmeldt gruppesøgsmålet med, modtage information om udviklingen i sagen.

Kommunikation om sagen kan kun ske via email-adressen proces@badv.dk. Grundet det store antal tilmeldte er det ikke sikkert, at alle spørgsmål besvares.